Y HỌC CỔ TRUYỀN

Ngành đào tạo: Y HỌC CỔ TRUYỀN Mã ngành: 5720102 Thời gian đào tạo: 18 tháng cho Học sinh đã tốt [...]

ĐIỀU DƯỠNG

Điều đưỡng là một nghề nghiệp trong hệ thống y tế nhằm bảo vệ, nâng cao, tối ưu về sức [...]

DƯỢC SĨ

GIỚI THIỆU NGÀNH HỌC Ngành đào tạo: DƯỢC Mã ngành: 5720201 Thời gian đào tạo: 18 tháng cho [...]

Y SĨ ĐA KHOA

GIỚI THIỆU NGÀNH HỌC Ngành đào tạo: Y SỸ ĐA KHOA Mã ngành: 5720101 Thời gian đào [...]

KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM

GIỚI THIỆU NGÀNH HỌC Ngành đào tạo: KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC Mã ngành: 5720602 [...]

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

GIỚI THIỆU NGÀNH HỌC Ngành đào tạo: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Mã ngành: 5340302 Thời gian [...]