Y SĨ ĐA KHOA

I. NGÀNH ĐÀO TẠO: Trung Cấp Y sĩ đa khoa II. MÃ NGÀNH: 5720101 III. [...]

ĐIỀU DƯỠNG

I. NGÀNH ĐÀO TẠO: Trung Cấp Điều dưỡng II. MÃ NGÀNH: 5720301 III. THỜI GIAN [...]

Y HỌC CỔ TRUYỀN

I. NGÀNH ĐÀO TẠO: Trung Cấp Y học cổ truyền II. MÃ NGÀNH: 5720102 III. [...]

DƯỢC SĨ

I. NGÀNH ĐÀO TẠO: Trung Cấp Dược sĩ II. MÃ NGÀNH: 5720201 III. THỜI GIAN [...]

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

I. NGÀNH ĐÀO TẠO: Trung Cấp Kế Toán Doanh Nghiệp II. MÃ NGÀNH: 5340302 III. THỜI [...]

SƯ PHẠM MẦM NON

I. NGÀNH ĐÀO TẠO: Sư phạm mầm non  II. MÃ NGÀNH: 42140201 III. THỜI GIAN ĐÀO TẠO [...]